■ (6/14up SnowNews) “Pigeon” Teaser by W.A.R.U.

■ Luxury Collection by NIXON ■

Hey!, check it out! They are W.A.R.U.!!!!
That’s so mean, dude!!!

“Pigeon” is a snowboard movie that is free for you to enjoy.

Coming Fall 2011

Featuring Muga Shimosato, Hiroshi Suganuma, Shimpei Shimoda, Kazuhei Nomura, Yusaku Horii, Masahisa Noaki, Katsuhiko Tachibana, Tsuyoshi Watanabe, Takaaki Yoshimori & some friends like Daisuke Saihara, Wataru Suzuki, Shuji Ueda, ST-B, Taisei Nakagawa, etc.

Pigeon Teaser by W.A.R.U. from Shimpei Shimoda on Vimeo.